Screening a jeho rozšíření

Oslovili jsme naše přední lékaře, přednosty, primáře a vedoucí lékaře onkogynekologických center s prosbou o vyjádření k rozšíření screeningu o častěji prováděnou HPV DNA testaci při gynekologickém screeningu, zejména s důrazem na věkovou skupinu 55.

Zde jsou jejich vyjádření:

"Změna pouze cytologického skríningu ( včetně nyní v ČR co-testu cytologie a HPV ve 35 a 45 letech věku ženy) na pouze HPV test je žádoucí na podkladě celosvětových dat, které svědčí pro vyšší záchyt přednádoroých stavů vysokého stupně pouze pomocí HPV testu oproti cytologii. Tato skutečnost je reflektována v nových doporučených postupech ACS ( American Cancer society) ve shodě s ASCCP (American Society of Colposcopy and Cervical Pathology). Toto bylo potvrzeno i v podmínkách České republiky studií "Libuše", která taktéž prokázala násobně vyšší záchyt přednánorových stavů pomocí HPV testace."

doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

Vedoucí onkogynekologického centra ve FN Ostrava


"Jednoznačně podporuji rozšíření screeningu karcinomu děložního hrdla pomocí HPV testu pro ženy ve věku 30 - 59 let. Máme k dispozici nástroj, který dokáže spolehlivě a efektivně identifikovat a odlišit ženy ve vysokém a nízkém riziku vzniku nádoru. Takovéto rozšíření screeningu jednoznačně přispěje ke zkvalitnění péče a snížení incidence cervikálního karcinomu. "


prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
přednosta
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

____________________________


 "Věřím, že podstatné je zavedení 3.  testu v 55 letech. "

doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.

přednosta gynekologicko- porodnické kliniky FN Plzeň

__________________________

  • Kultivace skríningového programu cervixu a jeho praktická implementace by měla projít konsenzem odborných společností, MZ a plátců - nutno přihlédnout k ekonomické efektivitě a možnostem systému. Jednotné doporučení pro EU není reálné - rozdílné ceny HPV testace x cytologie x gynekologické vyšetření x kolposkopie
  • Osobně myslím, že v současnosti je důležitější přesvědčit plátce k rozšíření HPV testace o testaci v 55 letech (3 test)

(testace v 55 letech má klíčový význam s ohledem na naší věkovou distribuci invazivních karcinomů a mortalitu s ní související)

  • Pokud HPV test v 35, 45 a 55 letech je pozitivní a cytologie a expertní kolposkopie neindikuje v následujících 2 letech konizaci je plátcem hrazena kontrolní HPV testace za 2 roky - tento krok bude důležitější, než když budou platit jen 7 testů v 5 letých intervalech
  • 5% spinocelulárních karcinomů a 10-12% adenokarcinomů je u nás HPV HR negativních tyto ca můžeme odhalit jen náhodně cytologií
  • Systém s expertní kolposkopií - referováním je jedním z nejefektnějších, aby se zabránilo nadléčbě ale i podléčení

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Onkogynekologické centrum FNKV

Člen výboru Společnosti kolposkopie a cervikální patologie, Onkogynekologické společnosti ČGPS

___________________

"Rozšíření screeningu karcinomu děložního hrdla pomocí HPV DNA testace v intervalu 5 let- 30-59 let- na základě doporučení Evropské zdravotní unie plně podporuji a pro pacientky je jednoznačně přínosné.

Měli jsme teď moc hezkou přednášku prof. Slámy v rámci Malých doškolovacích dnů, které organizuje David. Výsledky studií pro testaci v 5 letých intervalech jsou jednoznačné a přesvědčivé. Bohužel to neřeší problém pacientek s pokročilými nádory hrdla, které na žádné prevence nechodí."


MUDr. Ivo Blšťák

vedoucí lékař, Gynekologicko-porodnická klinika, Krajská Zdravotní Ústí nad Labem

_____________________________________________

"Samozřejmě souhlasím s rozšířením HPV testace, zvlášť v naší zemi , kde incidence karcinomu cervixu nás řadí spíše na východ. Jenom krátký poznatek, množí se nám pacientky těsně po 30. roku , které podstupují IVF a mají těžké prekancerózy , u dvou případů bohužel už karcinomy. Ačkoliv podstupují různá vyšetření v rámci snahy o gravidity nakonec mají takovéto nálezy. HPV testace před zahájením IVF by byla s výhodou."

MUDr. Petr Valha, Ph.D., vedoucí onkogynekologického úseku v nemocnici České Budějovice

_____________________________________________

"S doporučením EHU (European Health Union) ohledně screeningového testování na HPV u žen ve věku 30-65 let pardubické onkogynekologické centrum plně souhlasí . Považujeme za správné nabídku tohoto testování rozšířit a provádět je každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku - jedno z nejčastějších ženských zhoubných onemocnění. V současnosti je toto testování nabízeno v 35-ti a 45-ti letech ženy. Jeho rozšíření povede tedy nepochybně k vyššímu záchytu patologií čípku děložního a umožní tak včasnou léčbu. Samozřejmě klademe i důraz na preventivní očkování proti HPV."

Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky NPK a.s., Pardubice

_________________________________________________________

"Souhlasím"

R. Pilka

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Přednosta, Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc


Zde je originální tisková zpráva EU o záměru zavést častější HPV DNA testace do screeningového programu všech států EU.