KARCINOM DĚLOHY (endometria)


Novinka o úhradě moderní cílené léčby od 1. 5. 2023 :

přípravek KEYTRUDA je hrazen v kombinaci s přípravkem LENVIMA k léčbě dospělých pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria, které mají progresi onemocnění při nebo po předchozí terapii obsahující platinu a nejsou kandidátkami pro kurativní chirurgickou léčbu nebo kurativní ozařování. Pacientky musí mít výkonnostní stav 0-1 dle ECOG. Léčba je hrazena do potvrzení progrese onemocnění, verifikované opakovaným radiologickým vyšetřením v odstupu 4-8 týdnů z důvodu odlišného mechanismu účinku imuno-onkologické terapie. V případě předčasného ukončení léčby kterýmkoliv z léčivých přípravků z důvodu jeho toxicity je nadále hrazena terapie druhým léčivem dle výše uvedených podmínek. Léčba pembrolizumabem je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena maximálně po dobu 35 cyklů.