KARCINOM DĚLOHY (endometria)


Milí přátelé, požádali jsme odborníky, aby vám vysvětlili složité pojmy, které se mohou týkat endometriálního karcinomu. Máte ve své epikríze tyto pojmy, nebo si vyhledáváte informace o možné léčbě a nerozumíte těmto výrazům, níže jsou pro vás vysvětlené:

Deficitní oprava chybného párování bazí (dMMR, Mismatch repair deficient) a vysoká mikrosatelitová instabilita (MSI-H)

Jsou to biomarkery, které pomáhají identifikovat mutace v buňkách. Testování těchto markerů se doporučuje v rámci rutinní diagnostiky pacientek s endometriálním karcinomem a pomůžou lékaři s výběrem nejvhodnější léčby.

MMR (mismatch repair = oprava chybného párování bazí) je mechanizmus , kterým se opravují chyby při replikaci DNA v buňce. V tomto opravném procesu MMR může vzniknout chyba (např. mutací) a potom je takový chybný opravný proces označen jako dMMR (deficit v procesu MMR). V nádorové buňce s dMMR je DNA opravena špatně. Nádor obsahující takto chybně opravenou DNA je vhodnější pro léčbu některými léky.

MSI-H: Deficit v opravě chybného párování bazí (tzn dMMR) se projeví nestabilitou mikrosatelitů (MSI), což jsou krátké úseky DNA, což se dá též zjistit testováním.


Novinka o úhradě moderní cílené léčby od 1. 5. 2023 :

přípravek KEYTRUDA je hrazen v kombinaci s přípravkem LENVIMA k léčbě dospělých pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria, které mají progresi onemocnění při nebo po předchozí terapii obsahující platinu a nejsou kandidátkami pro kurativní chirurgickou léčbu nebo kurativní ozařování. Pacientky musí mít výkonnostní stav 0-1 dle ECOG. Léčba je hrazena do potvrzení progrese onemocnění, verifikované opakovaným radiologickým vyšetřením v odstupu 4-8 týdnů z důvodu odlišného mechanismu účinku imuno-onkologické terapie. V případě předčasného ukončení léčby kterýmkoliv z léčivých přípravků z důvodu jeho toxicity je nadále hrazena terapie druhým léčivem dle výše uvedených podmínek. Léčba pembrolizumabem je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena maximálně po dobu 35 cyklů.