"Vznik fungující pacientské organizace pro ženy s gynekologickými zhoubnými nádory, nebo ženy jimi ohrožené, je skvělá zpráva a zasluhuje širokou podporu". 

"Pacientské organizace mají ve vyspělém světě své nezastupitelné místo. Jsou jedním z důležitých článků v systému prevence a léčby žen s onkogynekologickými zhoubnými nádory. Jejich aktivita může výrazně přispět k rozvoji informovanosti o možnostech, jak lze předcházet nebo vést k časné diagnostice, která výrazně zvyšuje šance na vyléčení. Možnost vzájemné komunikace se skupinou žen se stejným osudem je pro řadu žen významnou psychologickou vzpruhou a je vhodným doplňkem i v případech dobře fungující komunikace s ošetřujícím týmem. Ne nevýznamnou roli může hrát dobře fungující organizace i v rychlosti jak se daří nové, prokazatelně účinné postupy dostat do standardních postupů a systému úhrady. České ženy mají jedinečnou možnost se léčit v akreditovaných onkogynekologických centrech. Fungující pacientská organizace je dalším článkem, který posouvá naši onkogynekologii vpřed."

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. , přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV a 3. LF UK


"Založení pacientské organizace pro ženy s gynekologickými malignitami považuji za velice záslužnou a prospěšnou aktivitu, která vhodně doplní dosavadní systém péče o ženy se zhoubnými nádory."

Péče o tyto pacientky je multidisciplinární záležitost, počínaje stanovením histologické diagnózy, přes naplánování vhodné léčby a pooperační sledování. V akreditovaných onkogynekologických centrech je součástí týmu také psycholog. Celý tým se snaží podrobně vysvětlit všechny okolnosti související s léčbou, stejně je pro ženy povzbuzující, když mají možnost podělit se o své starosti a pochybnosti s jinými pacientkami, z nichž řada z nich je úspěšně vyléčená. Informace takto získané jsou rozhodně objektivnější než anonymní informace na internetových diskuzních fórech. Velký význam vidím také na poli prevence, řada pacientek přichází stále v pokročilých fázích onemocnění, protože nechodí na preventivní prohlídky.

MUDr. Ivo Blšťák, vedoucí lékař Onkogynekologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

"Léčíme člověka, ne jenom jeho onemocnění". 

Podle mého názoru by pacientská organizace měla poskytnout programy na podporu nejen pacientky, ale i její rodiny před, v průběhu i po léčbě.  Tyto programy by měly obsahovat:


  • problematiku sociálních dopadů léčby (např.: sexuální dysfunkce a partnerský život po léčbě, stomické pomůcky versus divadlo, kino)
  • následný návrat do běžné společnosti (např. paruky, kadeřnictví, udržování vzhledu a módy)
  • odbornou konzultaci v oblasti nutrice (jídelníčky, recepty při nechutenství, atd )
  • pohybové aktivity a rehabilitace, tipy na vhodnou dovolenou po léčbě, u sportovně a soutěživě laděných jedinců závody včetně podpory a zapojení rodin a médií atd.
  • psychosociální podporu, a to zejména u mladých pacientek s nesplněnými reprodukčními požadavky.
  • právní a finanční poradenství stran životního pojištění, spoření a úprava majetkových poměrů po léčbě, uzavírání smluv s pojišťovnou a stigma rakoviny atd.
  • Pro zvídavé jedince možnost populárně-naučných přednášek o jejich konkrétním onemocnění (historie, současnost a trendy v léčbě)
  • Genetické konzultace, doporučení center k testaci 

MUDr. Petr Valha, Ph.D., vedoucí Onkogynekologického centra na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice České Budějovice


"Vítám vznik pacientské organizace Veronica a velmi jí fandím!"

Funkční organizace pro pacientky se zhoubným nádorem vaječníků byla posledním střípkem chybějícím v péči o ženy s tímto onemocněním. Jednou stránkou je vysoce profesionální péče akreditovaných onkogynekologických center, druhou, a neméně důležitou, je život poté. Na mnoho situací a otázek, se kterými se trápí ženy po léčbě rakoviny vaječníků, nemůže jakýkoliv odborník i při nejlepší vůli a snaze odpovědět. Naopak, ženy se stejným nebo podobným příběhem jsou ty, které našim pacientkám velmi významně pomohou nasměřovat další kroky a aktivity. Existují dokonce data, kdy ženy účastnící se aktivně práce v pacientských organizacích, mají lepší výsledky léčby.

MUDr. Marek Pluta, Ph.D., primář gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Motol


"Při oznámení onkologické diagnózy se velká část mých pacientek propadá do temnoty šoku a deprese. Slovo "rakovina" zní nekompromisně. Rozsvícení pověstného světla na konci tunelu může být zásadním momentem, který situaci otočí a který dá smysl dalším krokům. Těžko si lze představit lepší podnět než setkání s pacientkami, které si tímto také prošly, a které se z nemoci vyléčily nebo se s diagnózou naučily žít. Dobře fungující pacientská organizace je důležitou součástí efektivní léčby, která nemá za cíl pouze medicínský aspekt, ale i psychickou podporu pacientky. "

Mudr. Lukáš Dostálek, onkogynekolog, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Předseda Správní rady Veronica, z.ú.


"Fandíme vaší aktivitě a budeme nadále rádi spolupracovat. "

"V oblasti léčby zhoubných gynekologických nádorů dosahujeme výborných výsledků. Našim cílem je ale komplexní péče o pacientku, která zahrnuje také edukaci a psychologickou podporu v tak náročné životní situaci. Smyslem pacientské organizace, která jistě doplňuje péči zdravotníků, je vzájemné sdílení zkušeností pacientek, jejich blízkých a přátel. Nemocná tak nabývá jistoty, že v těžkých chvílích nemusí být sama.Jak tomu bývá v jiných oborech, kde pacientské organizace fungují již řadu let, očekáváme i od této podporu také v oblasti prevence nádorových onemocnění a vzdělávání nejen pacientek samotných, ale i obecné veřejnosti. Nejen pacientky, ale i jejich nejbližší okolí potřebuje pomoc, která jim ukáže, jak se v tak těžké životní situaci zachovat, na co se soustředit a kde hledat oporu. "

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., Přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Olomouc


"Mnoho pacientek si teprve po odchodu z ambulance vzpomene, že se ještě na řadu věcí zapomněly zeptat."

"Někdy k dotazům nedojde z důvodu ostychu nebo obav a následné pátrání na internetu nepřinese vždy adekvátní a uspokojivou odpověď. Onkologické onemocnění navíc nepřináší jen "zdravotnické" problémy, ale i problémy z mnoha dalších oblastí lidského života. Právě možnost konzultovat jakékoliv potíže a zkušenosti s ženami, které spojuje podobný osud, považuji za hlavní benefit pacientské organizace. Mimo to mají příběhy skutečných pacientek oproti strohým lékařským faktům mnohem hlubší rozměr a mohou zásadně podpořit osvětu a prevenci gynekologických nádorů."

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Onkogynekologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


"Vznik pacientské organizace Veronica velmi vítám a budu podporovat, tak jak mi mé schopnosti a časové možnosti dovolí"

"Pacientky jihlavského onkogynekologického centra s diagnózou karcinomu vaječníků nebo dělohy se nás často dotazují, zda existuje skupina, kde by mohly sdílet svoje zkušenosti a jsem rád, že jim nyní mohu konečně doporučit možnost. Jsem přesvědčen, že by ženy s touto diagnózou měly aktivně vystupovat na Pacientské radě, měly by usilovat o včasný přístup k moderní cílené léčbě a že by o nich mělo být víc slyšet. Domnívám se, že pacientky budou v budoucnu velmi vlivnou skupinou. Budou vzdělávat veřejnost a budou samy prosazovat aktivní přístup ke zdraví jak svého, tak dalších potencionálních pacientek."

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., primář gynekologicko-porodnického oddělení, nemocnice Jihlava


Vyrovnání se s diagnózou a následnou léčbou onkologického onemocnění je jedna z psychicky nejnáročnějších situací, které mohou potkat každého z nás. Zjištění, že v tom člověk není sám dokáže významně pomoci vyrovnat se s novým stavem. Pacientská organizace poskytuje síť žen ve stejné situaci. Navíc dává možnost poskytnout si navzájem cenné rady a pomoc. Na druhou stranu, pak pomáhá interpretovat potřeby žen - pacientek jejich lékařům.

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. , primář Gynekologicko-porodnické klinika FN Královské Vinohrady"Pacientská organizace poskytne cenné rady a informace jak postiženým ženám, tak zpětnou informaci ošetřujícímu personálu"

"S ženami s onkogynekologickou diagnózou se v našem pardubickém onkogynekologickém centru setkáváme bohužel velmi často. U zaslaných pacientek již většinou diagnózu známe, u nově příchozích ji musíme teprve potvrdit histologickým vyšetřením. U obou skupin pak zjišťujeme rozsah choroby. Již v této fázi léčebného procesu vím, jak je důležitý kontakt s nemocnou. Obvykle se ptají na příčinu nemoci, rozsah onemocnění, léčebné postupy a jejich alternativy a samozřejmě na prognózu. Takovéto rozhovory jsou psychicky velmi náročné pro obě strany. Nikdy se nesmí spěchat a dát najevo, že lékař nemá čas. Tato část kontaktu s pacientkou je stejně důležitá jako následný operační výkon. Totéž ale platí i po úspěšné operaci bezprostředně a zejména v další případné léčbě a rekonvalescenci. Také v tomto období vyvstanou nové otázky a nové problémy. Lze je řešit opět s lékařem, ale celou řadu z nich konzultací podobně postižených žen. Proto se domnívám, že založení celorepublikové pacientské organizace s onkogynekologickou problematikou je velmi prospěšné a užitečné. "

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice


"Tato organizace pomůže ženám sdílet svoje problémy, starosti a individuálně nabyté zkušenosti vyplývající z diagnózy onkologického onemocnění."

"Organizace sdružující na celorepublikové úrovni nosičky BRCA mutace, tedy ženy ve vysokém riziku vzniku karcinomu prsu a ovaria, a dále ženy s již prokázaným onkologickým onemocněním ženských orgánů, považuji za zcela správný, maximálně užitečný a potřebný projekt. Pomůže ženám lépe pochopit, že na to nejsou samy a díky zkušenostem jiných podobně nemocných žen mohou být lépe připraveny na nesnáze, které léčba způsobí a mohou se s nimi lépe vyrovnat. Další prospěšnou a zcela žádoucí rovinou existence takovéto organizace je zásadní nutnost identifikace problémů našeho systému péče o onkologicky nemocné ženy, formulace praktických návrhů a následně důsledná snaha o prosazovaní za účelem zlepšení nejen bezprostřední pooperační péče, ale hlavně dlouhodobé podpůrné domácí péče o takovéto pacientky. Na celorepublikové úrovni zásadně chybí systém sítě specializovaných sester (rozdělených na regiony republiky dle spádovosti jednotlivých onkogynekologických center), které by dokázaly kvalitu pooperační nemocniční péče převést do ambulantní sféry, respektive do domova konkrétní pacientky. I toto by mohlo být velmi silným a relevantním tématem organizace, která díky své existenci může velmi vlivně působit a ovlivňovat relevantní výkonné složky zdravotnického systému České republiky."

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU.


Význam pacientské organizace sdružující nemocné s onkogynekologickým onemocněním neznamená jen psychologickou podporu ze sdílení a předávání prožitých zkušeností, které jsou nepřenosné (a to ani sebeempatickým lékařem). Hlavní význam vidím ve skutečně realistické informovanosti mezi pacientkami, které již podstoupily či podstupují onkologickou léčbu jakéhokoliv typu a pacientkami s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, což, aspoň doufám, výrazně omezí pátrání po informacích z pochybných internetových zdrojů, které často pacientky odchýlí od medicínsky osvědčených postupů k vědecky nepodloženým a pochybným metodám.

as. MUDr. Michal Fanta, Ph.D., vedoucí ambulance pro léčbu endometriózy, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


"Držím organizaci Veronica ve všech činnostech palce a přeji hodně úspěchů"

"Onkologické onemocnění změní v životě ženy téměř vše. Po sdělení diagnózy se postupně roztočí kolotoč různých vyšetření a dlouhé a náročné léčby, v průběhu které vyvstává nekonečná řada otázek a pochybností. V takové situaci může být kontakt s pacientkami, které si podobnou situací již prošly, nedocenitelnou pomocí a oním pověstným světlým bodem na konci tunelu.

Kromě téhle nesmírně důležité psychologické a sociální funkce se ale dnes pacientské organizace stávají významným partnerem zdravotníků, odborných společností a v poslední době i advokátem pacientek za dostupnost nejmodernější léčby."

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. , MBA, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava


"Možnost se vzájemně informovat, vědět, že nejsem na to všechno sám! Právě to dává další naději, která je zde tak strašně důležitá."

"Problematikou zhoubných nádorů v gynekologii se zabývám více než 20 let. Jedná se o odvětví medicíny, ve kterém došlo k mimořádnému pokroku. Kromě medicínského hlediska v ČR zejména i organizačně. Co se však táhne jako červená nit, je to, že si naše pacientky stále stěžují na poměrně malý komunikační prostor. Otázkou ale je, kde ho v dnešním přehuštěném světě vzít? Zejména z tohoto důvodu vnímám tuto pacientskou organizaci jako něco, co bude jenom a jenom pomáhat. Zejména našim pacientkám, ale i zdravotníkům. Je to cesta správným směrem."

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové


"Dnešní doba je nabytá informacemi. Každý hledáme odpovědi na otázky, které nás aktuálně zajímají. Když přijde nemoc, jsou naše dotazy intenzivnější a cílenější. Chceme naději, pomoc, chceme znát cestu ven."

"Pacientská organizace nemocným ženám toto nabízí. Pomocnou ruku zkušených lékařů a prožitky jiných pacientek. Nádory ženských pohlavních orgánů patří mezi nejčastější malignity vůbec. Naše přítelkyně, manželky, matky jsou denně konfrontovány se skutečností zjištění nádorového onemocnění. Mé pacientky hledají příčinu toho stavu, někdy snad i viníka, hledají pomocnou ruku a naději na plné vyléčení. Krátká návštěva u lékaře je většinou vyplněna množstvím informací směrem od lékaře k pacientovi. Jeho stav mysli však neumožňuje okamžité zpracování takového kvanta informací, a tak z klidu domova následně hledá odpovědi na své otázky v dostupných zdrojích, které však velice často pokulhávají svojí kvalitou. Na portálu pacientské organizace najdou naše pacientky kvalitní informace erudovaných odborníků a zkušenosti jiných žen. Z klidu domova pak mohou hledat cestu k pochopení a smíření, což je u mnoha diagnóz základ k vyléčení.

doc. MUDr. Jiří Presl., Ph.D., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň


"Bude skvělým výsledkem, pokud nám Veronica umožní doříkat a vyjasnit, co se v nemocnici a ambulanci nestihlo. Velkým úspěchem bude, pokud validní informace povedou především k zodpovědnému přístupu žen k sobě."

"Gynekologické malignity jsou značně heterogenní skupinou onemocnění, na která můžeme nahlížet různými prizmaty: z hlediska důležitosti pro pacientky můžeme gynekologické malignity dělit na (dobře) preventabilní (malignity zevních rodidel, čípku děložního a endometria) a na ty, které zatím neumíme zachytit v přednádorovém stádiu nebo ve stádiu časného -kurabilního onemocnění. Celosvětově stále platí, že pro zhoubné nádory vaječníku, vejcovodu a pro primární peritoneální karcinom dosud neexistuje celoplošná skríningová metoda. Zároveň tyto jmenované malignity obvykle diagnostikujeme v pokročilých stádiích, tzv. diseminovaná onemocnění, která jsou obtížně léčitelná, respektive neléčitelná. Především proto vítáme nově vzniklou organizaci, a přejeme si, aby se z dnešního projektu stala skutečně fungující platformou, která bude pravdivě informovat o důležitosti preventivních vyšetření, ale i o jejich úskalích. Stejně tak je nutno srozumitelně a kontextuálně předkládat znalosti o genetických mutacích gynekologických malignit, jejichž spektrum se bude rozšiřovat. Kromě představování nezpochybnitelných úspěchů na poli diagnostiky onemocnění, radikální operativy, robotické chirurgie, biologické léčby, imunitní terapie etc., za důležité považujeme věnovat se i problematice podpůrné a symptomatické léčby u pacientek s pokročilým inkurabilním onemocněním, včetně informací o možnostech paliativní péče ve všech jejích variantách (charitní pečovatelství, hospicová péče mobilní a v lůžkových zařízeních.

prim. MUDr. Josef Chovanec, PhD. , Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie MOÚ a LF MU Brno , Masarykův onkologický ústav 

Srdečně děkujeme těmto firmám za finanční podporu:

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch:

"Pacientské organizace jsou jedním ze stěžejních partnerů v odborné diskusi, protože umožňují pacientům v nelehkých situacích nejen sdílet zkušenosti mezi sebou, ale také pomáhají měnit zaběhlé procesy, připomínkují zákony, a hlavně se podílejí na prevenci. Jsou tak ideální platformou, skrze kterou mohou odborníci snadněji předávat veřejnosti nejnovější medicínské poznatky ve srozumitelné podobě. Prevence je totiž základním kamenem nejen zdraví, ale díky včasnému záchytu i případné léčby."

Děkujeme panu ministru Vojtěchovi, že podporuje boj proti zhoubným gynekologickým nádorům tím, že nosí náš šperk ve tvaru fialové mašličky vyrobený v Jablonci.   

Veronica, z.ú. je hrdý člen skupiny ENGAGe, evropské pacientské organizace.