PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu - Veronica z.ú., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 07275811, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 710, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 752269002/5500 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek , za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s platnou právní úpravou, zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Nařízení")

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@pacientska-organizace.cz, tel. 601/222 929.

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou osobu.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující a které správce získal na základě zpracování elektronické objednávky a plnění dle kupní smlouvy v internetovém obchodě; Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené 
z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce provozovatele e-shopu;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní záznamy, kterými dokládá vedení účetnictví po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy 
a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce je:

  • Webnode AG (systém e-shopu);

Práva kupujícího

V případě, že by se kupující domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu 
s nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující uplatnit svá práva:

1. na přístup ke svým osobním údajům - kupující má právo na informace ohledně osobních údajů, které správce zpracovává, rovněž ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Obecné informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech. Kupující má právo na přístup k údajům, které poskytl správci v průběhu vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva správce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně kupujícímu budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

2. na opravu osobních údajů - pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

3. na vymazání osobních údajů - (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již správce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek správce osobní údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

4. na přenositelnost údajů - získaných na základě souhlasu kupujícího od správce k jinému subjektu, kdy správce předá osobní údaje v běžně používaném formátu kupujícímu nebo jinému správci podle požadavku kupujícího.

5. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - pokud se kupující domnívá, že došlo 
k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů. Kontakt: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná 
k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce https://www.pacientska-organizace.cz/internetovyobchod potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je správce povinen zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost dne 1.2. 2019.